Блог

Първият екологичен мост – магистрала

първият екологичен мост-магистрала
 
   В провинция Хубей в Китай през миналата година бе построено едно уникално пътно съоръжение. То представлява мост, част от магистрала, но не обикновен мост. Той, за разлика от повечето мостове, не свързва два бряга на една река. Мостът магистрала в Хубей е посторен по протежението на речното корито, т.е. той е успореден на реката, а не я пресича. По този начин се намалява въздействието на пътното съоръжение върху околната среда, което дава основание този мост да бъде наречен екологичен. Всъщност вмешателството в природата е единствено изграждането на подпорите на моста в самата река. Предвид спецификите на околната среда в района, а именно – дълго корито на голяма река, обградено от скални образования, вероятно това е бил един от малкото варианти за строежа на моста-магистрала точно на това място.
 
   Мостът е част от магистрална отсечка с дължина 10,5км. Неговата дължина или частта от магистралата, разположена над реката, е 4км. Останалата част е традиционнен път в планинска местност.
Това е не просто много дълъг мост-магистрала. Това е първата екологична магистрала в Китай. Освен, че не е оказано външно въздействие върху ландшафта в околността, не са изсечени никакви гори при строителството.
 
   Този мост представлява уникално пътно съоръжение заради няколко неща. Първо – спецификите на конструкцията, а именно дължината (цели 4км мост) и разположението – не свързване на два бряга и напречно на реката разположение, а конструкция, изградена в самата река по нейното протежение. Също така екологичният аспект – избегнато е изсичането на гори, както и въздействието и промяната в ландшафтните форми в района около реката.
   Екологичният мост – магистрала в Китай е едно внушително пътно съоръжение и говори само за себе си, когато чавек го види. Нека сега се обърнем към особеностите на екологичните магистрали и защо те са важни, а не са просто маловажен каприз.
 

Що е то екологична магистрала?

 
   Екологичната магистрала е магистрала, която при конструкцията и изграждането си интегрира функционалността на транспортно съоръжение, екологичните стандарти и подържането на еко равновесието. При строежа на екологична магистрала един от основните фактори е запазването в максимална степен на околната среда. По тази причина планирането, конструирането и изграждането на магистралата са съобразени с екологията в района. В резултат имаме магистрала, с нейните транспортно-логистични предимства и запазване в максимална степен на еко равновесието.
   Изграждането на магистрали е важно да бъде съобразено с околната среда. Добре обмисления проект за магистрала може ефективно да запази състоянието на еко системата на местата, където минава магистралата. На първо място целта е редуциране на вредите върху екологичното равновесие. Върху тази основа вече можем да говорим и за запазване на състоянието на околната среда. За постигането на тези цели се използват различни инженерни подходи при конструирането и проектирането на магистралата.
 
   Екологичните магистрали при конструирането си са съобразени с околната среда и запазването на еко ревновесието. При строителството на тези магистрали също могат да се подобрят техните еко характеристики. Използването на материали, които са по-ниско токсични, е за предпочитане с оглед на запазването на околната среда. В някои случаи, където е допустимо с оглед конструктивните особености, е възможна употребата и на рециклирани материали.
 

първият екологичен мост Китай

Предимства на екологичните магистрали

   Основните предимства на екологичните магистрали са, разбира се, за околната среда, но не само.
   Едно от предимствата на екологичните магистрали е, че запазват местообитанията и обичайните трасета за придвижване на животните около магистралата. Това се получава чрез изграждането на специални за целта съоръжения – мостове, подлези, надлези, по които да минават животните. Според хабитатите на животните от местната екосистема се съобразява и точното трасе на магистралата. По този начин се запазва екоравновесието в района и не се унищожават популациите на различни животински, а и растителни видове.
 
   Пътищата понякога се оказват бариера за разпространението на растения, за движението на животни, за запазването на техните местообитания. Строителството на пътища често влияе и върху водоемите, реките, както и върху подпочвените води.
 
   При проектирането и изграждането на екологичните магистрали се вземат предвид тези фактори и строителството на магистралата се съобразява с толкова от тях, с колкото е възможно. За да се постигне това, е нужно екологичните фактори да бъдат взети под внимание още в най-ранните етапи на проектиране и конструиране на екологичните магистрали. За тази цел се проучват местообитанията на животните, правят се карти на хабитатите и на трасетата за придвижване. Наред с това се идентифицират историческите и културни забележителности, които също трябва да бъдат запазени.
 
   Безопасността на магистралите е водеща. Повечето хора не се замислят, че при проектирането на магистралите и околната инфраструктура се обръща внимание на фактора еднообразие на средата. Целта е то да бъде намалено с оглед на безопасността. Иначе казано, колкото по-еднообразна е заобикалящата среда и обстановка на и около пътя, толкова повече се увеличава възможността шофьорите да загубят концентрацията или в по-лошия случай – да заспят зад волана. Затова при строителството на пътища се избягва практиката на прекалено дългите прави отсечки. Като помощно средство срещу загубата на концентрация и заспиването зад волана, може да се използва и заобикалящата пътя среда. Част от нея е екологичното проектиране на магистралите. Надлезите, подлезите и други съоръжения около екологичните магистрали помагат за разнообразието на визуалната среда и съответно за намаляването броя на инциденти, причинени от заспиване зад волана.
   Позитивния визуален ефект на екологичните магистрали се дължи на усещането, което дава разнообразието и промяната в пространството. Това всъщност са различните обекти около пътя, в обозримо разстояние – ландшафта, природните и културни обекти. Както и различните съоръжения на и около магистралата.
 
   Като обобщение… Всички форми на проектиране, координиращи екологията и целящи минимизирането на вредите върху околната среда, се наричат екологични. В основата на това координиране е опазването на природните ресурси, околната среда и материалното културно наследство (паметници на културата) в района на строителството на магистралата или т.нар. оценка за въздействието върху околната среда. Тя се основава на обективната, адекватна и специализирана оценка на всички споменати фактори. Проектирането на магистралата е съобразено, разбира се, с ефективността, практичността и предназначението пътя.
 
 

 
 
2018 Всички права запазени! trs-bg.com